Toimintakertomus 2019

Yleistä

Nokian kaupunki omistaa 100 % Nokian Vesi Oy:n osakekannasta. Yhtiöllä on osakkeita 10 000 kpl.

 

Talous ja rahoitus

Tilikauden liikevaihto oli 8 957 902 € (8 655 314 €). Liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna erityisesti vilkkaan uudisrakentamisen ansiosta. Vettä laskutettiin 1 669 446 m3 (1 668 261 m3) ja jätevettä 1 709 052 m3 (1 730 940 m3).

Veden arvonlisäverottomaksi käyttömaksuksi vuodelle 2019 muodostui 1,60 €/m3 (1,58 €/m3) ja jäteveden 2,17 €/m3 (2,09 €/m3). Vedenkulutukseen perustuvien käyttömaksujen osuus oli 71,5 % (72,6 %) liikevaihdosta ja vastaavasti perusmaksujen osuus oli 13,2 % (12,7 %) liikevaihdosta.

 

2019 2018 2017
Liikevaihto (€) 8 958 8 665 8 431
Liiketulos (€) 1 137 1 223 1 061
Tilikauden tulos (€) 818 767 703
Pitkäaikainen vieras pääoma (€) 11 673 12 813 13 860
Omavaraisuusaste 53,2 % 51,8 % 48,2 %
Käyttökate 41,3 % 43,8 % 43,9 %
Rahoitustulos 37,7 % 39,6 % 39,6 %
Taulukon luvut ovat tuhansia euroja.

Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli tilikauden lopussa 11 672 903 € (12 812 750 €). Suunnitelman mukaiset poistot tilikaudella olivat 2 558 818 € (2 571 295 €).

 

Toiminta

Yhtiö jatkoi jätevedenpuhdistamohankkeen eteenpäin viemistä kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Lisäksi yhtiö teetti siirtoviemärivaihtoehtojen sekä puhdistamon teknis-taloudellisia lisäselvityksiä vuoden 2019 aikana.

Keväällä 2019 yhtiön järjesti pelastusharjoitukset yhdessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa Maatialan vedenottamolla. Harjoituksessa simuloitiin kemikaalionnettomuutta. Harjoitukseen osallistui Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköitä sekä Nokian Vesi Oy:n henkilökuntaa neljänä eri päivänä. Harjoituksen perusteella voitiin edelleen kehittää viranomaisyhteistyötä sekä varautumista mahdollisiin häiriötilanteisiin vedenottamolla.

Yhtiö teetti kertomusvuonna Maatialanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivityksen. Pohjavesivahinkoihin pyritään varautumaan ennakolta suojelusuunnitelman avulla. Pirkanmaan ELY-keskus myös tarkensi Maatialanharjun pohjavesialueen rajoja vastaamaan paremmin nykytietämystä alueen pohjaveden virtauksista.

Maatialan vedenottamon raakavesikaivojen läheisyyteen Nokian Vesi Oy rakensi loppuvuodesta 2019 hapetuskaivot, joiden avulla vedenottamon raakavetenä käytettävään pohjaveteen pyritään saamaan lisää happea, jotta rauta ja mangaani saataisiin saostumaan entistäkin helpommin.

Nokian Vesi Oy investoi vuonna 2019 Hämeenkyrössä sijaitsevaan Miharin vedenottamon UV-desinfiointilaitteisiin, jotta Nokialle Miharista johdettavan talousveden desinfiointivalmius saatiin kahdennettua.

Yhtiö osallistui myös vuonna 2019 useaan talousveden laadun reaaliaikaiseen mittaamiseen liittyviin kehittämisprojektiin, joiden tavoitteena on kehittää uusia pikamittausmenetelmiä muun muassa veden mikrobiologisen saastumisen havaitsemiseksi.

Yhtiöllä on ollut käytössään oma imupaineauto, jonka avulla pyritään muun muassa estämään viemäritukosten aiheuttamat jätevesivahingot kiinteistöissä.  Vuonna 2019 Nokian Vesi Oy luopui omasta imupaineautostaan ja hankki nämä palvelut ulkopuoliselta toimijalta.

Nokian valtatiellä yhtiö saneerasi tärkeää runkovesijohtoa yhteistyössä Nokian kaupungin infrapalveluiden kanssa.  Samassa yhteydessä levennettiin myös kevyen liikenteen väylää.

Vettä pumpattiin vesijohtoverkostoon 2 036 040 m3 (2 057 061 m3). Vuotovesien osuus oli 16 % (17) % verkostoon pumpatusta vesimäärästä. Korjattuja putkirikkoja oli runkojohdoissa 20 kpl ja tonttijohdoissa 11 kpl. Talousveden laatu täytti sille asetetut laatuvaatimukset koko vuoden ajan kaikissa verkostosta otetuissa valvontaviranomaisnäytteissä.

Jätevettä käsiteltiin Kullaanvuoren ja Siuron jätevedenpuhdistamoilla yhteensä 3 835 845 m3 (3 851 318 m3). Puhdistamot toimivat lupaehtojensa mukaisesti. Verkostoon pumpatun veden osuus jätevedenpuhdistamoilla käsitellyistä vesistä oli 53 % (52 %), joten sade- ja sulamisvesien osuus on edelleen suuri jätevedenpuhdistamoille saapuvasta virtaamasta. Suhdelukuun vaikuttavat vuosittaiset sadannat, mutta luku kertoo jätevesiverkoston suuresta saneeraustarpeesta.  Yhtiö jatkoikin kertomusvuonna muun muassa jäteveden runkolinjojen tarkastuskaivojen kuntotarkastuksia ja saneerauksia.

 

Investoinnit

Yhtiön käyttöomaisuuden (pysyvät vastaavat) arvo oli tilikauden lopussa 29 608 689 € (29 290 429 €). Käyttöomaisuudesta muodostavat merkittävimmän osan vesijohto- viemäri- ja hulevesiverkostot ja niiden osuus oli 84 % (91 %) käyttöomaisuudesta. Runkovesijohtoja oli tilikauden lopussa 275 km (274 km), jätevesiviemäreitä 245 km (243 km) ja hulevesiviemäreitä 137 km (135 km).

Nokian Vesi Oy:n suurimmat investointikohteet vuonna 2019 olivat Harjuniityn, Kolmenkulman ja Hautamoisin kaava-alueiden vesihuollon rakentaminen sekä Nokian valtatien ja Luhtatien saneerauskohteet.

Vesijohtoverkostoa uudisrakennettiin 1680 m ja saneerattiin 1927 m. Viemäriverkostoa uudisrakennettiin 1685 m ja saneerattiin 692 m. Hulevesiverkostoa uudisrakennettiin 2125 m ja saneerattiin 22 m. Jätevedenpumppaamoita yhtiöllä oli 65 kpl ja hulevesipumppaamoita 3 kpl. Etäluettavien vesimittareiden asennuksia jatkettiin myös koko vuoden 2019 ajan ja vuoden 2019 lopussa etäluettavia vesimittareita oli asennettu 3 486 kpl.

 

Tulevaisuudennäkymät

Vuonna 2020 yhtiö jatkaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisprojektia teetetyt lisäselvitykset huomioiden. Lisäksi Maatialan vedenottamon saneerauksen toteutussuunnittelu aloitetaan ja tarvittavat saneeraukset toteutetaan soveltuvin osin vuosina 2020-2021.

Maatialanharjun pohjavesialueelta Nokian Vesi Oy etsii vuonna 2020 uusia pohjavesikaivojen paikkoja, jotta Maatialan vedenottamon vedensaanti voitaisiin turvata myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2020 yhtiön suurimmat verkostojen uudis- ja saneerauskohteet ovat Harjuniityn ja Kolmenkulman kaava-alueet sekä Nanson, Tanhuan- ja Rounionkadun alueet. Rounionkadun vesihuoltolinjojen saneeraukset välillä Pinsiöntie – Nanson ja Tanhuan kaava-alueet ovat välttämättömiä näiden uusien kaava-alueiden vesihuollon toimivuuden varmistamiseksi.

Yhtiö jatkaa edelleen etäluettavien vesimittareiden asentamista ja vaihtamista, jotta koko Nokia saataisiin etäluennan piiriin. Nokian Vesi Oy osallistuu myös aktiivisesti ECO3-kiertotalousalueen kehittämiseen ja edistämiseen vuoden 2020 aikana.

 

Hallinto

Kertomusvuoden varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.6.2019. Hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen valittiin pj Jarmo Kork (Petri Metso), vpj Nina Mört-Happonen (Sanja Ansamaa), Marko Honkanen (Tuula Kallio-Bezemer), Jukka Pulakka (Urpo Isometsä), Terttu Mäkinen (Sisko Nevala). Tilintarkastajana toimi BDO Oy, jonka päävastuullisena tarkastajana oli KHT, JHT Hanna Keskinen. Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa. Kokousten sihteerinä toimi toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen. Lisäksi Nokian kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

 

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 14 872 407,52 euroa, josta tilikauden voitto on 818 448,63 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 3 euroa per osake eli yhteensä 30 000,00 euroa. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä ehdotettu osinko vaaranna yhtiön maksukykyä.

 

Tuloslaskelma, koko Nokian Vesi Oy

TULOSLASKELMA 1.1.2019 – 31.12.2019 1.1.2018 – 31.12.2018
LIIKEVAIHTO 8 957 902,44 8 655 314,45
Liiketoiminnan muut tuotot 84 881,79 114 785,16
Materiaalit ja palvelut -1 716 634,76 -1 575 054,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 258 517,44 -1 293 796,27
Ulkopuoliset palvelut -458 117,32 -281 258,33
Henkilöstökulut -2 102 373,15 -2 007 440,99
Palkat ja palkkiot -1 870 611,57 -1 686 121,14
Henkilösivukulut -231 761,58 -321 319,85
Poistot ja arvonalentumiset -2 558 818,63 -2 571 295,03
Suunnitelman mukaiset poistot -2 558 818,63 -2 571 295,03
Liiketoiminnan muut kulut -1 528 219,99 -1 393 589,57
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 136 737,70 1 222 719,42
Rahoitustuotot ja -kulut -128 433,81 -140 917,13
Muut korko- ja rahoitustuotot 16 202,37 20 635,89
Korkokulut ja muut rahoituskulut -144 636,18 -161 553,02
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJA 1 008 303,89 1 081 802,29
Tilinpäätössiirrot -49 136,33 -91 010,37
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -49 136,33 -91 010,37
Tuloverot -140 718,93 -223 306,22
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -140 718,93 -223 306,22
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 818 448,63 767 485,70

 

Tase, koko Nokian Vesi Oy

TASE 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA 31 997 351,77 31 650 273,16
PYSYVÄT VASTAAVAT 29 608 689,34 29 290 429,95
Aineettomat hyödykkeet 34 612,59 53 469,17
  Aineettomat oikeudet 1 345,14 5 665,96
  Muut aineettomat hyödykkeet 33 267,45 47 803,21
Aineelliset hyödykkeet 29 574 076,75 29 236 960,78
  Maa- ja vesialueet 433 187,72 356 140,72
  Rakennukset ja rakennelmat 26 065 307,46 26 668 012,79
  Koneet ja kalusto 1 406 929,11 1 160 021,94
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 668 652,46 1 052 785,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 388 662,43 2 359 843,21
Vaihto-omaisuus 280 106,97 282 617,19
Lyhytaikaiset saamiset 2 040 592,16 2 064 242,90
Rahat ja pankkisaamiset 67 963,30 12 983,12
VASTATTAVAA 31 997 351,77 31 650 273,16
OMA PÄÄOMA 16 897 407,52 16 257 960,77
Osakepääoma 2 025 000,00 2 025 000,00
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) 12 843 147,22 12 843 147,22
Edellisten tilikausien voitto 1 210 811,70 622 327,85
Tilikauden voitto 818 448,60 767 485,70
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 140 146,69 91 010,37
Poistoero 140 146,69 91 010,37
VIERAS PÄÄOMA 14 959 797,56 15 301 302,02
Pitkäaikainen vieras pääoma 11 672 903,00 12 812 750,05
  Lainat rahoituslaitoksilta 800 000,00 1 000 000,00
  Velat saman konsernin yrityksille 10 872 903,00 11 812 750,05
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 286 894,56 2 488 551,97
  Lainat rahoituslaitoksilta 200 000,00 200 000,00
  Saadut ennakot 291,77 173,23
  Ostovelat 613 717,92 555 784,54
  Velat saman konsernin yrityksille 1 787 531,49 1 099 694,87
  Muut velat 168 666,14 172 429,59
  Siirtovelat 516 687,24 460 469,74

 

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 1 136 737,68 1 222 719,42
Käyttöomaisuuden myyntivoitto/tappio -49 136,32 0,00
Poistot 2 558 818,63 2 571 295,03
Käyttöpääoman muutos 749 863,54 -347 883,25
Maksetut korot ja maksut -144 636,18 -161 553,02
Saadut korot 16 202,37 20 635,89
Verot -140 718,92 -223 306,22
Satunnaiset tuotot / kulut
Liiketoiminnan rahavirta 4 127 130,80 3 081 907,85
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 959 701,70 -2 028 530,83
Luovutustulot 131 760,00 0,00
Investointien rahavirta -2 827 941,70 -2 028 530,83
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 065 207,04 -1 047 307,13
Oman pääoman muutos -179 001,88 0,00
Rahoituksen rahavirta -1 244 208,92 -1 047 307,13
Rahavarojen muutos 54 980,18 6 069,89
Rahavarat 1.1. 12 983,12 6 913,23
Rahavarat 31.12. 67 963,30 12 983,12
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos (lis -) 23 650,74 -87 293,52
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys -) 2 510,22 -15 674,87
Lyhytaikaisten velkojen muutos (lis +) 723 702,58 -244 914,86
Käyttöpääoman muutos 749 863,54 -347 883,25

 

Tuloslaskelma, hulevesi

TULOSLASKELMA HULEVESI 1.1.2019 – 31.12.2019 1.1.2018 – 31.12.2018
LIIKEVAIHTO 259 231,62 253 878,79
 Liiketoiminnan muut tuotot 15,25 11 478,52
Materiaalit ja palvelut yhteensä -42 522,54 -33 915,13
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 216,88 -33 449,99
 Ulkopuoliset palvelut -24 305,66 -465,14
Henkilöstökulut yhteensä -84 942,38 -40 638,95
 Palkat ja palkkiot -73 761,59 -26 597,88
 Henkilösivukulut -11 180,79 -14 041,07
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -364 892,78 -383 163,79
 Suunnitelman mukaiset poistot -364 892,78 -383 163,79
Liiketoiminnan muut kulut -60 582,04 -52 453,69
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -293 692,87 -244 814,25
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -19 465,54 -6 778,37
 Korko- ja rahoitustuotot 1 619,75 1 352,05
 Korkokulut ja muut rahoituskulut -21 085,29 -8 130,42
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -313 158,41 -251 592,62
 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 220,49 128,31
Tuloverot -14 071,89 -17 534,90
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -327 009,81 -268 999,21

 

Tase, hulevesi

TASE  HULEVESI 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA 4 241 318,50 4 420 635,69
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 241 318,50 4 413 653,00
 Aineettomat hyödykkeet 3 409,79 4 515,55
 Aineelliset hyödykkeet 4 237 908,71 4 409 137,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 0,00 6 982,69
 Vaihto-omaisuus 0,00 6 982,69
VASTATTAVAA 4 241 318,50 4 420 635,69
OMA PÄÄOMA 2 351 775,89 2 355 658,72
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2 678 785,70 2 624 657,93
 Tilikauden voitto (tappio) -327 009,81 -268 999,21
VIERAS PÄÄOMA 1 889 542,61 2 064 976,97
 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 727 589,64 1 896 287,01
 Lyhytaikainen vieras pääoma 161 952,97 168 689,96