Jätevedenkäsittely

Jätevedenkäsittelyn tarkoituksena on poistaa jätevedestä orgaanista ainesta ja ravinteita, jotka aiheuttavat rehevöitymistä sekä kuluttavat happea purkuvesistöissä. Nokian Veden Kullaanvuoren ja Siuron jätevedenpuhdistamoilla käsitellään yhteensä noin 10 700 kuutiota jätevettä vuorokaudessa.

Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa seurataan päivittäisellä käyttötarkkailulla sekä ympäristöluvan mukaisella velvoitetarkkailulla. Velvoitetarkkailua tehdään Kullaanvuoren puhdistamolla 24 kertaa vuodessa ja Siuron puhdistamolla kuusi kertaa vuodessa. Velvoitetarkkailunäytteet analysoidaan ulkopuolisessa, akkreditoidussa laboratoriossa. Lisäksi tarkkaillaan haitta-aineita sekä kuivatun lietteen laatua. Raja-arvot puhdistamoiden puhdistusteholle ja puhdistetun veden pitoisuuksille on määritelty laitosten ympäristöluvissa sekä yhdyskuntajätevesiasetuksessa.

Kullaanvuoren puhdistamo

Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamo on rakennettu alunperin kemialliseksi laitokseksi vuonna 1974. Vuonna 1988 puhdistamo on saneerattu kaksilinjaiseksi biologis-kemialliseksi rinnakkaissaostuslaitokseksi, joka sisältää mekaanisen käsittelyn, kemiallisen fosforinpoiston ja biologisen aktiivilieteprosessin. Puhdistamolle johdetaan sekä teollisuusjätevesiä että kotitalousjätevesiä noin 29 000 asukkaalta. Vuonna 2020 laitoksen keskimääräinen vuorokausivirtaama oli noin 9 300 m3/d ja asukasvastineluku noin 35 700. Sako- ja umpikaivolietettä puhdistamolle tuotiin noin 7 900 m3.

Kullaanvuoren puhdistamon prosessiin kuuluu veden virtaussuunnassa hiekanerotus, välppäys, ilmastus ja jälkiselkeytys. Hiekanerotuksella ja välppäyksellä jätevedestä saadaan poistettua suurimmat kiinteät kappaleet. Välppäyksen jälkeen vesi johdetaan ilmastusaltaisiin, joissa tapahtuu biologinen puhdistusprosessi. Siinä aktiivilietteen bakteerit ja muut mikrobit hajottavat jätevedestä muun muassa orgaanista ainesta. Ilmastusaltaita hapetetaan ja sekoitetaan jatkuvasti bakteereille sopivien olosuhteiden ylläpitämiseksi. Ilmastusaltaiden jälkeen jätevesi johdetaan jälkiselkeytykseen, ja samalla veteen syötetään ferri- ja alumiinisulfaattiliuosta fosforin saostamiseksi sekä polymeeriä selkeytyksen tehostamiseksi. Jälkiselkeytyksessä vettä raskaampi liete laskeutuu altaiden pohjalle ja puhdistettu jätevesi poistuu altaista ylivuotona. Puhdistettu vesi johdetaan purkuputkea pitkin Nokianvirtaan.

Suurin osa prosessissa syntyvästä lietteestä kierrätetään jälkiselkeytyksestä takaisin biologiseen prosessiin, jotta ilmastusaltaiden bakteerikanta pysyy elinvoimaisena. Lietteen määrä kuitenkin kasvaa puhdistusprosessissa jatkuvasti, jonka vuoksi osa siitä täytyy poistaa. Prosessista poistettava lietteen osa, ylijäämäliete, käsitellään Kullaanvuoressa tiivistämällä ja lingolla kuivaamalla, jonka jälkeen kuivattu liete kuljetetaan Koukkujärven jätteenkäsittelyasemalle kompostoitavaksi. Vuonna 2020 kuivattua lietettä syntyi noin 6 300 tonnia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Kullaanvuoren puhdistamon velvoitetarkkailutulokset vuosineljänneskeskiarvoina vuonna 2020.

I-vuosineljännes II-vuosineljännes III-vuosineljännes IV-vuosineljännes Luparajat
BOD7-ATU mg/l 8,7 8,7 8,3 8,6 ≤ 10
% 96 97 98 97 ≥ 95
Fosfori mg/l 0,20 0,24 0,23 0,22 ≤ 0,3
% 96 97 98 97 ≥ 95
CODCr mg/l 40 50 45 45 ≤ 60
% 91 93 95 92 ≥ 85
Kiintoaine mg/l 11 12 13 10 ≤ 35
% 95 96 97 97 ≥ 90

Siuron puhdistamo

Siuron jätevedenpuhdistamo on vuonna 1977 rakennettu kaksilinjainen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Laitos käsittelee Siuron taajama-alueen kotitalous- sekä teollisuusjätevedet. Vuonna 2020 Siuron puhdistamon keskimääräinen vuorokausivirtaama oli noin 1 380 m3/d ja asukasvastineluku noin 2 500. Sako- ja umpikaivolietettä puhdistamolle tuotiin noin 4 680 m3.

Siuron puhdistamon prosessi on samankaltainen kuin Kullaanvuoressa. Prosessi koostuu välppäyksestä, hiekanerotuksesta, ilmastuksesta ja jälkiselkeytyksestä. Fosforin saostamiseen käytetään ferrosulfaattia ja selkeytyksen sekä lietteen kuivauksen tehostamiseen polymeeriä. Puhdistettu vesi johdetaan purkuputkea pitkin Kuloveden Naarlahteen. Ylijäämäliete tiivistetään ja kuivataan lingolla, jonka jälkeen se kuljetetaan Koukkujärven jätteenkäsittelyasemalle kompostoitavaksi. Vuonna 2020 kuivattua lietettä syntyi noin 870 tonnia.

Siuron puhdistamon vuoden 2020 velvoitetarkkailutulokset on esitetty alla olevassa taulukossa puolivuosikeskiarvoina.

I-vuosipuolisko II-vuosipuolisko Luparajat
BOD7-ATU mg/l 10 8,3 ≤ 12
% 89 95 ≥ 90
Fosfori mg/l 0,18 0,11 ≤ 0,5
% 95 98 ≥ 95
CODCr mg/l 36 37 ≤ 70
% 84 88 ≥ 85
Kiintoaine mg/l 7,6 4,4 ≤ 15
% 94 98 ≥ 90